May 24, 2016

Maklumat Sastra Profetik

Maklumat Sastra Profetik Menurut Kuntowijoyo, sastra profetik adalah karya sastra yang didasarkan pada kitab-kitab suci orang berim...
Powered by Blogger.